تعداد عنوان ها: 92
شرکتهای توسعه خدمات کشاورزی استان زنجان
علی اصغر مطلبی؛ سیما اشتری؛ محمد نورمحمدی؛ مهدی قهرمانی
شش سال کشاورزی استان زنجان
محمود نوری؛ محمد مهدی احمد نیا
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-بهار 94
آقای فرزاد عبداللهی؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ آقای علی اشرف عبداللهی؛ دکتر سیامک بیگی؛ آقای بابک افراز؛ آقای امیر عبداللهی؛ آقای مهرداد مرادی؛ خانم مژگان علایی نژاد
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-بهار 95
آقای اکبر اسماعیلی؛ آقای مسلم میهن خواه؛ آقای حمیدرضا رجعتی؛ دکتر ثریا قاسمی؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ آقای فرزاد عبداللهی؛ دکتر سیامک بیگی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- پاییز 94
آقای اکبر اسماعیلی؛ خانم سهیلا مرادی زاده؛ آقای کامران نظرعلیزاده؛ آقای احمد رستمی؛ خانم خدیجه محبی؛ آقای محسن گلشنی؛ آقای علیرضا طولابی؛ آقای امیر عبداللهی؛ آقای حمبدرضا رجعتی؛ خانم زهرا یاری؛ خانم مهناز عبداللهی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-تابستان 94
خانم سمیرا نصیری؛ خانم زهرا شاکرمی؛ آقای حیدر علی حسینی؛ آقای امیر عبداللهی؛ آقای مهرداد مرادی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-تابستان 95
خانم مهناز عبداللهی؛ آقای ایاد اعظمی؛ آقای احمد حسینی؛ خانم نسیم عبداللهی؛ آقای هوشنگ جعفری؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ دکتر ثریا قاسمی؛ آقای حشمت اله سیاهی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-زمستان 93
حشمت اله سیاهی؛ مهرداد مرادی؛ امیر عبداللهی؛ مژگان علایی نژاد؛ علی اشرف عبداللهی؛ زیبا یوسفی؛ همایون کریمی؛ اکبر اسماعیلی؛ سیامک بیگی؛ ثریا قاسمی؛ فاطمه جهانپور
فصلنامه آموزشی- ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-زمستان 94
آقای کاظم سیاوشی؛ خانم مهناز عبداللهی؛ آقای حسین یوسف جمال؛ دکتر جعفر حسین زاده؛ آقای ابراهیم مرشدی؛ دکتر سیامک بیگی؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ آقای حیدر علی حسینی؛ آقای حجت اله بخشوده
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام شماره یازدهم تابستان 96
آقای حشمت اله سیاهی؛ خانم سیمین دخت بهزادی؛ خانم سمیرا نصیری؛ آقای جسین یوسف جمال؛ آقای یحیی عباسپور؛ آقای ایوب پیرانی؛ آقای محمد مهدی پور سیاه بیدی؛ آقای محمد رضا جعفری؛ آقای صیفعلی ورمقانی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام -شماره دهم - بهار 96
آقای امیر میرزایی؛ خانم فرشته رحمانی؛ آقای بهروز امیدی؛ خانم اعظم سنجابی؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ آقای فتح اله سارایی؛ دکتر احمد حسینی؛ آقای امیر عبداللهی؛ آقای حشمت اله سیاهی؛ آقای محمد مهدی پور سیاه بیدی؛ آقای اکبر اسماعیلی
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام-شماره هشتم - پاییز 95
آقای حشمت اله سیاهی؛ خانم نسیم عبداللهی؛ آقای مجتبی شیر خانی؛ آقای فرمان جایدری؛ آقای محمد علی اقدسی؛ دکتر حشمت اله زرین جوب؛ دکتر سیامک بیگی؛ آقای محسن گلشنی
فصلنامه آموزشی ترویجی نوآوران ترویج کشاورزی استان ایلام زمستان 95
آقای امیر میرزایی؛ خانم نسیم عبداللهی؛ آقای حشمت اله سیاهی؛ آقای رحیم الهیار؛ آقای حجت اله بخشوده؛ آقای اکبر اسماعیلی؛ آقای احمد رستمی؛ آقای صیفعلی ورمقانی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه