تعداد عنوان ها: 98
ماهنامه آوای سبز آذر 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز مهر 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز شهریور ماه 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام شماره یازدهم تابستان 96
آقای حشمت اله سیاهی؛ خانم سیمین دخت بهزادی؛ خانم سمیرا نصیری؛ آقای جسین یوسف جمال؛ آقای یحیی عباسپور؛ آقای ایوب پیرانی؛ آقای محمد مهدی پور سیاه بیدی؛ آقای محمد رضا جعفری؛ آقای صیفعلی ورمقانی
فصلنامه پیام ترویجی زمستان 94 (خراسان جنوبی)
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
فصلنامه پیام ترویجی بهار 95 (خراسان جنوبی)
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
فصلنامه پیام ترویجی پاییز 95 (خراسان جنوبی)
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
فصلنامه پیام ترویجی تابستان 95
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
فصلنامه پیام های ترویجی (بهار96)
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
فصلنامه پیام های ترویجی (تابستان96)
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
ماهنامه آوای سبز مرداد 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز تیرماه 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز خرداد 96
مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری
فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام -شماره دهم - بهار 96
آقای امیر میرزایی؛ خانم فرشته رحمانی؛ آقای بهروز امیدی؛ خانم اعظم سنجابی؛ دکتر صیفعلی ورمقانی؛ آقای فتح اله سارایی؛ دکتر احمد حسینی؛ آقای امیر عبداللهی؛ آقای حشمت اله سیاهی؛ آقای محمد مهدی پور سیاه بیدی؛ آقای اکبر اسماعیلی
ماهنامه آوای سبز اردیبهشت ماه 96
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز فروردین96
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز اسفندماه
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی چهارمحال و بختیاری
ماهنامه آوای سبز بهمن ماه
مدیریت هماهنگی ترویج چهارمحال و بختیاری
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه