تعداد عنوان ها: 95
ویژگی های عمومی انواع تور برای قفس
دکتر حمیدرضا اسحق زاده
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺮﻣﺎ
آقای یعقوب حسینی؛ آقای فرهاد رجالی؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای مرتضی پوزش شیرازی؛ آقای عبدالحمید محبی
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ درﺧﺖ ﺳﯿﺐ
آقای سیدمحمود سمر؛ آقای محمدرضا امداد؛ آقای فرخ غنی شایسته؛ آقای اکبر گندمکار؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای پیمان کشاورز
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن
آقای مهدی طاهری؛ آقای محمدعلی شاکری؛ آقای مهرزاد مستشاری؛ آقای تورج خوش زمان؛ آقای مجید بصیرت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در درﺧﺘﺎن ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
آقای علی اسدی کنگرشاهی؛ آقای فرهاد رجالی؛ آقای امید قاسمی؛ آقای جهانشاه صالح؛ آقای مهرداد شهابیان؛ آقای آرش صباح؛ آقای سعید سلیم پور؛ آقای علیرضا شیخ اشکوری؛ آقای حسن حقیقت نیا؛ خانم نگین اخلاقی امیری؛ آقای مجید بصیرت
تقویم فصلی کنترل پسیل معمولی پسته
آقای سید یحیی امامی و همکاران
نکات فنی در زراعت آفتابگردان دیم
بخش دانه‌های روغنی و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
دستورالعمل فنی کشت گندم دیم در اقلیم سرد کشور
بخش تحقیقات غلات و مدیریت منابع
کاربرد طعمه Bt برای کنترل طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum
دکتر حسین نوری؛ دکتر امیر محسنی امین؛ دکتر مریم فروزان؛ دکتر رسول مرزبان
مدیریت بیماری سفیدک کرکی انگور
آقای حسین خباز؛ دکتر امیر ارجمندیان؛ دکتر حجت اله ربانی نسب
دستورالعمل فنی کشت جو دیم در مناطق مختلف کشور
بخش های تحقیقات غلات، مدیریت منابع و خدمات فنی و تحقیقاتی
دستوالعمل کاشت برنج در مناطق نیمه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
آقای فرج اله نارکی؛ دکتر محتشم محمدی؛ آقای سید کریم حسینی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه