تعداد عنوان ها: 52
بیماری اسکا یا زوال مو و روش‌های‌کنترل آن
دکتر محمودرضا کرمی شهری؛ دکتر رسول زارع
تاثیر روش‌های به‌زراعی در کاهش خسارت پرندگان به کلزا
دکتر ابوالقاسم خالقی زاده؛ آقای مسعود تقی زاده؛ آقای سلیمان خرمالی
توصیه های فنی زراعت عدس دیم
بخش حبوبات و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی زراعت کلزای دیم
بخش دانه‌های روغنی و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی زراعت نخود دیم
بخش حبوبات و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
توصیه های فنی کشت گلرنگ دیم
بخش دانه‌های روغنی و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
دستورالعمل فنی زراعت ماشک در مناطق دیم
بخش گیاهان علوفه‌ای و مدیریت منابع، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
دستورالعمل فنی کشت جو دیم در مناطق مختلف کشور
بخش های تحقیقات غلات، مدیریت منابع و خدمات فنی و تحقیقاتی
کاهش آفلاتوکسین‌ها در ذرت
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو
دکتر حجت اله ربانی نسب؛ آقای محمد محمدی پور؛ دکتر محمدعلی آقاجانی نسب
کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه
دکتر لاله نراقی؛ آقای عبدالرضا احمدی؛ آقای صمد سرکاری؛ خانم فاطمه آزاد دیسفانی
کنترل شیمیایی گل‌جالیز مصری در توتون باسما و سیب‌زمینی
دکتر نوشین نظام آبادی؛ آقای مهدی علی زادگان علی تپه؛ آقای محمدرضا لک؛ آقای آژنگ جاهدی
کنترل غیر شیمیایی کلاهو (سنجاب‌زمینی) در مزارع کشور
دکتر هاشم کمالی؛ آقای محمدباقر شاهرخی
مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های‌هرز کلزا در استان های گلستان و مازندران
دکتر همایون افشاری آزاد؛ آقای ولی اله رامئه؛ آقای مرتضی نورعلی زاده؛ آقای حسن براری؛ آقای سید علیرضا دلیلی؛ دکتر مهدی مین باشی؛ دکتر علی اکبر کیهانیان
مدیریت اکراتوکسی Aو قارچهای مولد آن در کشمش
دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ خانم لاله حسینیان؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
مدیریت بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم
دکتر محمدعلی آقاجانی؛ آقای همایون کاظمی؛ آقای عبدالرضا فروتن
مدیریت بیماری بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV)
خانم تبسم قطبی؛ دکتر نوح شهر آئین
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه