تعداد عنوان ها: 332
آبیاری جویچه‌ای یک‌درمیان در زراعت گندم
هادی افشار، امیر اسلامی و سید ابراهیم دهقانیان
آبیاری قطره ای (تیپ) در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای شکو.ر هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای جمشید عبادی نژاد
آبیاری هیدروفلوم در زراعت سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای جمشید عبادی نژاد؛ آقای شکور هنردوست؛ آقای علیرضا خواجوی
ابزار اندازه‌گیری آب آبیاری در روش‌های آبیاری سطحی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ دکتر امیر اسلامی
اثرات تنک شیمیایی روی صفات کمی و کیفی هلو و شلیل در شهرستان مشکین شهر
آقای عادل پیرایش؛ دکتر حسین کربلائی خیاوی؛ آقای یوسف جهانی
اثر درختچه های پرستار در زادآوری درختان بنه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ محمدرضا نگهدارصابر
آرایش کاشت دو ردیف با یک نوار بین آنها در آبیاری قطره ای (تیپ) برای مزارع تولید بذر سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای واحد امامی اناری؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای علیرضا خواجوی؛ آقای یوسف جهانی؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیف با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب‌زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای محمد حسنی؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای غلامعلی ناطقی
آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب زمینی
دکتر داود حسن پناه؛ آقای غلامعلی ناطقی؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ آقای کرامت اخوان؛ آقای محمد حسنی
ارزیابی خسارت آفات انباری
دکتر مسعود لطیفیان
ارقام جدید پنبه مناسب برای دشت مغان
آقای سید یعقوب سیدمعصومی؛ دکتر حسین کربلائی خیاوی
آشنایی با بیماری آگالاکس
آقای محسن مصطفایی؛ دکتر بهزاد عباسوند
اصلاح خاکهای شور و سدیمی با استفاده از گچ
دکتر فرهاد دهقانی ؛ آقای ابوالفضل دهقانی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه