تعداد عنوان ها: 24
بهداشت پس از برداشت خرما ومیو ه های گرمسیری
دکتر مسعود لطیفیان؛ خانم پرستو نیکبخت؛ آقای مجید امانی
راهنمای آفات،‌ بیماریها و علفهای هرز سیب
رئوف کلیایی؛ حسین خباز جلفایی؛ حسین میر کمالی
راهنمای خاک ورزی حفاظتی و کاربرد آن
محمدیونسی الموتی؛ علی اکبر صلح جو؛ احمد شریفی؛ ارژنگ جوادی؛ سیدرضا اشرفی زاده؛ اورنگ تاکی
راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه
داریوش فتح اله طالقانی؛ رحیم محمدیان؛ سعید صادق زاده حمایتی
عناصر غذایی خاک و تغذیه گیاه برنج
دکتر عباس شهدی و همکاران
مجموعه فهرست دستورالعمل‌های فنی، ترویجی و آزمایشگاهی برنج
خانم سیده زهرا سید جوادی؛ خانم شهربانو حمیدزاده