تعداد عنوان ها: 109
مکانیزاسیون مراحل مختلف تولید زعفران
دکتر محمدحسین سعیدی راد
کشت گندم به روش بی خاکورزی
آقای فرید امیرشقاقی
مکانیزاسیون سیب زمینی
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد؛ صمد نظرزاده اوغاز
کاشت داشت و برداشت مکانیزه پنبه
محمد حسین سعیدی راد؛ شهرام نوروزیه؛ سعید ظریف نشاط؛ عباس مهدی نیا؛ صمد نظر زاده اوغاز
خاکورزی سیب زمینی
دکتر احمد حیدری
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه