تعداد عنوان ها: 39
کاشت داشت و برداشت مکانیزه پنبه
محمد حسین سعیدی راد؛ شهرام نوروزیه؛ سعید ظریف نشاط؛ عباس مهدی نیا؛ صمد نظر زاده اوغاز
مکانیزاسیون سیب زمینی
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد؛ صمد نظرزاده اوغاز
مکانیزاسیون مرحل مختلف تولید زعفران
محمد حسین سعیدی راد؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظر زاده اوغاز؛ عباس مهدی نیا؛ حسین چاجی
کشت مکانیزه پنبه
مدیریت هماهنگی ترویج خراسان شمالی
سرویس و نگهداری تراکتور
آقای محمدعلی علیمرادی وحید
زیرشکنی و اثر آن بر فشردگی خاک در منطقه مغان
آقای جبراییل تقی نژاد؛ دکتر کرامت اخوان
دستورالعمل استفاده از کمباین قوزه چین در برداشت ماشینی پنبه آبی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ مجید روزبه
اصول ایمنی در ماشین ها و ادوات کشاورزی
سید عبدالرضا سید احمدی؛ احمد رضا ملکی
وسیله ی ساده ی اندازه گیری جریان آب برای ارزیابی روش های آبیاری در مزرعه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ سید محمد علی چراغی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه