تعداد عنوان ها: 1,199
مکانیزاسیون مراحل مختلف تولید زعفران
دکتر محمدحسین سعیدی راد
دستورالعمل صدور مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه
مصطفی شاکری؛ مریم دیوسالار؛ حسن میوه چی؛ مسعود هرسینی؛ عبدالرضا کاوند
دستورالعمل فنی کنترل و گواهی مزارع تولید بذر کلزا
حسن میوه چی لنگرودی؛ حسین صادقی
فرآوری بذر پنبه
آیدین حمیدی
دستورالعمل فنی کنترل و گواهی مزارع تولید بذر سویا
حسین صادقی؛ حسن میوه چی لنگرودی؛ سامان شیدائی
دستورالعمل فنی کنترل و گواهی بذر آفتابگردان(Sunflower)
سامان شیدایی؛ حسین صادقی؛ حسن میوهچی لنگرودی
ضوابط و دستورالعمل تولید نشای پیوندی سبزی و صیفی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
رقم زیتون معرفی شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
روح اله حق جویان؛ حمید عبداللهی؛ ناصر بوذری؛ حسن حاج نجاری؛ علی ایمانی؛ حدیث گودرزی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای گوجه فرنگی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای بهنام پاد؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای فلفل
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه نشای خیار
دکتر سید حسن موسوی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه