تعداد عنوان ها: 272
آبیاری سویا
دکتر محمد اسماعیل اسدی
حاصلخیزی بیولوژیک خاک کلیدی برای استفاده پایدار از اراضی در کشاورزی
Lynette K.Abbott؛ Daniel V.Murphy؛ هادی اسدی رحمانی؛ احمد اصغر زاده؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ غلامرضا ثواقبی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن
آقای مهدی طاهری؛ آقای محمدعلی شاکری؛ آقای مهرزاد مستشاری؛ آقای تورج خوش زمان؛ آقای مجید بصیرت
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ درﺧﺖ ﺳﯿﺐ
آقای سیدمحمود سمر؛ آقای محمدرضا امداد؛ آقای فرخ غنی شایسته؛ آقای اکبر گندمکار؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای پیمان کشاورز
ﺧﺎکﻫﺎی روان ﮔﺮا (Liquefiable Soils)
آقای میر ناصر نویدی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺮﻣﺎ
آقای یعقوب حسینی؛ آقای فرهاد رجالی؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای مرتضی پوزش شیرازی؛ آقای عبدالحمید محبی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه در درﺧﺘﺎن ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
آقای علی اسدی کنگرشاهی؛ آقای فرهاد رجالی؛ آقای امید قاسمی؛ آقای جهانشاه صالح؛ آقای مهرداد شهابیان؛ آقای آرش صباح؛ آقای سعید سلیم پور؛ آقای علیرضا شیخ اشکوری؛ آقای حسن حقیقت نیا؛ خانم نگین اخلاقی امیری؛ آقای مجید بصیرت
سالیکورنیا، گیاهی متحمل به آب دریا
غلامحسن رنجبر؛ فرهاد دهقانی؛ هادی پیرسته انوشه؛ مجتبی پورمقدم
کینوا، شبه غله مناسب منابع آب شور
معصومه صالحی؛ فرهاد دهقانی
استفاده از فناوری شورورزی برای تثبیت کانون های تولید گرد و غبار
یوسف هاشمی نژاد؛ فرهاد دهقانی؛ معصومه صالحی؛ نادر قلی ابراهیمی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه