تعداد عنوان ها: 300
مکانیزاسیون مراحل مختلف تولید زعفران
دکتر محمدحسین سعیدی راد
دستورالعمل صدور مجوز تولید تجاری نشاء مکانیزه
مصطفی شاکری؛ مریم دیوسالار؛ حسن میوه چی؛ مسعود هرسینی؛ عبدالرضا کاوند
ضوابط و دستورالعمل تولید نشای پیوندی سبزی و صیفی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
رقم زیتون معرفی شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
روح اله حق جویان؛ حمید عبداللهی؛ ناصر بوذری؛ حسن حاج نجاری؛ علی ایمانی؛ حدیث گودرزی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای گوجه فرنگی
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ آقای بهنام پاد؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای فلفل
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر رضا صالحی؛ دکتر معصومه حبشی؛ آقای علی عصمتی
ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه نشای خیار
دکتر سید حسن موسوی؛ آقای علی عصمتی؛ دکتر معصومه حبشی
پایه های تجاری انبه
ابراهیم سابکی
فرآوردهای صنعتی نخل خرما
خانم لیزا نبهانی
فناوری تولید کاهوی آیسبرگ (Iceberg) و معرفی ارقام تجاری آن
دکتر سید حسن موسوی؛ دکتر محسن خدادادی؛ دکتر محمد رضا ایمانی؛ دکتر مهدی آقا بیگی؛ دکتر رامین حاجیان فر؛ دکتر رامین رافضی
روشهای تکریب نخل خرما
دکتر عزیز تراهی
فرآورده های انبه
خانم افسون موسوی
چیکو
دکتر حسین پژمان
صنایع دستی نخل خرما
خانم لیزا نبهانی
عوامل موثر در گیرایی پاجوش خرما
آقای همایون پورسیاح
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه