عناصر غذایی خاک و تغذیه گیاه برنج

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
بیولوژی خاک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تعداد صفحات: 96
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 606
تعداد دریافت فایل: 350