پیشگیری و کنترل بیماری دهان قرمزروده ای درماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی با اعمال مدیریت بهداشتی و بهینه سازی عوامل محیطی با تاکید بر کاهش میزان نیتریت آب در مزارع ماهیان سردآبی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
بیماری آبزیان
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 114
تعداد دریافت فایل: 43
ارسال نظر در مورد این عنوان