دستورالعمل نحوه آماده سازی وحمل زنده شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس ( Astacus leptodactylus)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
پرورش میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 509
تعداد دریافت فایل: 127