کاربرد جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در جیره سازگاری لارو و بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) انگشت قد به غذای دستی جهت افزایش رشد و بازماندگی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
تاسماهیان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات شیلات
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 481
تعداد دریافت فایل: 121