بیماری بلایت خاکستری چای

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 329
تعداد دریافت فایل: 98