مزایای آبیاری بارانی و گروهی در باغ های چای و توجیه اقتصادی آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری بارانی/چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 457
تعداد دریافت فایل: 141