جایگزینی کودهای شیمیایی ازته با مایه تلقیح مزوریزوبیوم در زراعت نخود دیم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 13
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 291
تعداد دریافت فایل: 73