معرفی ارقام جدید: لوبیا قرمز درخشان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 268
تعداد دریافت فایل: 68