معرفی ارقام جدید: لوبیا قرمز درخشان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : حسین غفاری خلیق
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 27
ارسال نظر در مورد این عنوان