مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما

موضوعات :
گیاهپزشکی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 528
تعداد دریافت فایل: 75