مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما

موضوعات :
حفظ نباتات
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان