سورگوم علوفه ای جامبو؛ مناسب مناطق سرد

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نویسنده : محمد زمانیان
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 263
تعداد دریافت فایل: 127