نماتد سیست چغندرقند - آشنایی و نحوه مبارزه با نماتد سیست چغندرقند

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 369
تعداد دریافت فایل: 84