دستورالعمل برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای در منطقه نیمه گرم استان فارس(شهرستان فسا)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 27
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 369
تعداد دریافت فایل: 145