نماتد گندم - دستورالعمل فنی کنترل نماتد گالزای بذر گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ویژه مسئولین پهنه های تولیدی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 556
تعداد دریافت فایل: 399