مدیریت بهزراعی تولید گندم در شرایط شور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
نویسنده : غلمحسین رنجبر
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 340
تعداد دریافت فایل: 92