مدیریت بیماری سیاهک معمولی ذرت با عامل Ustilago maydis

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : حسن مومنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نظام نوین ترویج
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 515
تعداد دریافت فایل: 210