مدیریت مبارزه با بیماری های گیاهان جالیزی رایج در مناطق جنوبی ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 692
تعداد دریافت فایل: 239