مدیریت مبارزه با بیماری های گیاهان جالیزی رایج در مناطق جنوبی ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 599
تعداد دریافت فایل: 190