عوامل مؤثر بر مصرف در بازار داخلی پسته ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : دکتر رضا صداقت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 368
تعداد دریافت فایل: 219