ملاحظات استفاده از سیستم تیپ برای آبیاری گندم در شرایط شور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

آبیاری تیپ یکی از روش های آبیاری تحت فشار است که امروزه برای طیف وسیعی از محصولات زراعی نظیر گندم وجو ( به عنوان محصولات استراتژیک ) دارای قابلیت اجرا بوده ومنجر به صرفه جوئی در حجم آب مصرفی این عرصه ها می شود .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 96
ارسال نظر در مورد این عنوان