معرفی مناسبترین نوع و زمان پوشش دهی خوشه خرما برای کنترل عوامل آسیب زای خوشه خرمای رقم سایر

نوع منبع: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 6
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان