معرفی مناسبترین نوع و زمان پوشش دهی خوشه خرما برای کنترل عوامل آسیب زای خوشه خرمای رقم سایر

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 6
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 234
تعداد دریافت فایل: 44