اثرات خشکسالی بر شدت بروز عوامل خسارتزای گیاهی (بخش اول مدیریت کنترل آفات گیاهی در شرایط خشکسالی)

نوع رسانه: اسلایدویژن
موضوعات :
باغبانی
پدید آورنده : دکتر مسعود لطیفیان
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,041