مدیریت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه چغندر‌قند

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : دکتر اصغر حیدری
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 302
تعداد دریافت فایل: 110