مدیریت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه چغندر‌قند

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : دکتر اصغر حیدری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 471
تعداد دریافت فایل: 238