مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشتهای گلخانه‌ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 682
تعداد دریافت فایل: 300