مدیریت بیماری سپتوریوز برگ گندم

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : دکتر محمد رضوی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 976
تعداد دریافت فایل: 591