کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 542
تعداد دریافت فایل: 299