کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 282
تعداد دریافت فایل: 125