مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در کشت‌های مزرعه‌ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 458
تعداد دریافت فایل: 1,122