راهنمای نمونه برداری از مزارع سیب زمینی تجاری و بذری بمنظور ردیابی نماتدهای سیست سیب زمین Globodera spp.

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 368
تعداد دریافت فایل: 265