مدیریت همزمان بیماریهای ویروسی و علفهای هرز در کدوئیان

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 324
تعداد دریافت فایل: 101