مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : خانم بیتا ناصری
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 197
تعداد دریافت فایل: 50
ارسال نظر در مورد این عنوان