مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : خانم بیتا ناصری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 541
تعداد دریافت فایل: 259