شناسایی و مدیریت سفیدک پودری و سفیدک کرکی انگور

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 617
تعداد دریافت فایل: 416