شناسایی و مدیری بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : آقای حسین خباز
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 233
تعداد دریافت فایل: 71