شناسایی و مدیری بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : آقای حسین خباز
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 274
تعداد دریافت فایل: 99