کنترل زیستی سن گندم در مکان‌های زمستان‌گذران

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : دکتر حسن عسکری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 337
تعداد دریافت فایل: 149