برآورد میزان خسارت ناشی از تگرگ در مراحل مختلف رشد سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 10
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 537
تعداد دریافت فایل: 166