پروانه‌ی برگ‌خوار سفید بلوط

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بلوط
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 255
تعداد دریافت فایل: 87