وسیله ی ساده ی انداز ه گیری جریان آب برای ارزیابی روش های آبیاری در مزرعه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آبخیزداری
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارزیابی روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 375
تعداد دریافت فایل: 111