مدیریت زمان مصرف آب آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد باغ های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 389
تعداد دریافت فایل: 341