مدیریت آبیاری در مزارع پنبه (مطالعه موردی کاشمر)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آب و خاک
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
تعداد دریافت فایل: 13
ارسال نظر در مورد این عنوان