مدیریت آبیاری در مزارع پنبه (مطالعه موردی کاشمر)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
آب و خاک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 316
تعداد دریافت فایل: 125