نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری چغندرقند (مطالعه موردی مشهد)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 515
تعداد دریافت فایل: 606