آشنایی با ویژگی ها و نیازهای زراعی رقم برنج چمپای چرام 3

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 7
تعداد دریافت فایل: 15
ارسال نظر در مورد این عنوان