معرفی ژنوتیپ های انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 271
تعداد دریافت فایل: 111