معرفی ژنوتیپ های انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 382
تعداد دریافت فایل: 225