دستورالعمل جلوگیری از خسارت سرما در اراضی دیم (مطالعه موردی مناطق دیم استان اردبیل)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
کشاورزی حفاظتی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 359
تعداد دریافت فایل: 128