واکنش ارقام گندم نسبت به زنگ زرد و مدیریت بیماری در اقلیم سردسیر استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 349
تعداد دریافت فایل: 109