واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ سیاه و مدیریت آن در استان اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 519
تعداد دریافت فایل: 151